Statybos techninis reglamentas. Gyvenamieji pastatai

Mėlyna spalva – informacija susijusi su laiptais.

Raudona spalva – informacija susijusi su turėklais.

Žalia spalva – informacija susijusi su stogeliais.

http://www.spec.lt/index.php?cid=774

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 "Gyvenamieji pastatai" patvirtinimo

2003 m. gruodžio 24 d. Nr. 705 Vilnius

Valstybės žinios,2004, Nr. 23-721

Aktuali nuo 2009 06 12

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) 11.5 punktu,

 1. T v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (pridedama).
 2. N u s t a t a u, kad šio statybos techninio reglamento nuostatos privalomos projektavimo darbams, kurie pagal projektavimo darbų rangos sutartis pradedami po šio įsakymo įsigaliojimo.

Aplinkos Ministras                Arūnas Kundrotas

______________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro   2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 2.02.01:2004

GYVENAMIEJI PASTATAI

...   ...   ...

ŽMONIŲ EVAKUACIJA

 1. Iš kiekvieno pastato aukšto turi būti ne mažiau dviejų evakuacinių išėjimų.
 2. Iki 6 aukštų sekcijinio tipo pastatuose gali būti įrengiamas vienas evakuacinis išėjimas į laiptinę.
 3. Iki 10 aukštų sekcijinio tipo pastatuose turi būti įrengiami ne mažiau kaip du evakuaciniai išėjimai, vienas iš kurių gali būti avarinis – išėjimas į apsaugotą nuo gaisro pavojingų faktorių patalpą ar zoną (balkoną, lodžiją, perėjimas į kitą gaisrinį skyrių).
 4. 10 aukštų ir aukštesniuose pastatuose turi būti įrengiami ne mažiau kaip du evakuaciniai išėjimai į neuždūmijamas N tipo laiptines. Ne mažiau pusė neuždūminamų laiptinių turi būti įrengiamos N1 tipo.
 5. Įrengiant N2 tipo laiptines pastatuose, draudžiama tiesiogiai joje numatyti išėjimų iš butų duris.
 6. Visuose gyvenamuose pastatuose iš kiekvienos laiptinės turi būti įrengtas išėjimas ant stogo. Iki 6 aukštų pastatuose išėjimas ant stogo gali būti įrengiamas kopėčiomis, 6 aukštų ir aukštesniuose pastatuose – laiptais.
 7. Laiptų kiekis pakilime tarp laiptinių aikštelių turi būti ne mažesnis kaip 3, tačiau neviršyti 18.
 8. Laiptinėse turi būti įrengiami ištisiniai turėklai. Pastatuose, kuriuose yra žmonių su negalia, turėklai turi būti įrengiami abejose laiptakio pusėse. Tarpai tarp laiptakių maršų turi būti ne siauresni kaip 50 mm.
 9. Norminio laiptinės bei laiptinės aikštelės evakuacijos kelio pločio negali sumažinti atidaromos butų ir kitų patalpų durys.
 10. Laiptinėse leidžiama įrengti šildymo prietaisus, buitinių atliekų pašalinimo vamzdžius, elektros skydines bei pašto dėžutes, išlaikant minimalų leistiną laiptatakių plotį, pateikiamą 6 lentelėje.

6 lentelė Laiptatakių parametrai

Laiptatakio tipas Mažiausias plotis, m Didžiausias nuolydis
Gyvenamųjų aukštų laiptatakiai:

Dviejų aukštų sekcijinio tipo namų

Trijų ir daugiau aukštų sekcijinio tipo namų

Koridorinio tipo namų

Rūsio, palėpės ir butų vidiniai laiptatakiai

 

 

1,05

1,05

1,2*

0,9

 

1:1,5

1:1,75

1:1,75

1:1,25

* jei vieno aukšto gyventojų skaičius neviršija 100, laiptatakio plotis gali būti sumažintas iki 1,05 m. Pastabos:

-Laiptatakio plotis priimamas, atmetus pagalbinių įrenginių (turėklų, šildymo įrenginių, šiukšlių vamzdžių ir pan.) užimamą plotį.

-Vidiniai buto laiptatakiai gali būti mediniai.

 1. Name pandusų plotis turi būti ...

...   ...   ...

 1. Namuose leidžiama įrengti butus dviejuose ir daugiau aukštuose (lygmenyse). Kiekviename aukšte, esančiame virš 15 m, turi būti avarinis išėjimas į laiptinę. Laiptų, esančių bute, plotis turi būti ne mažesnis kaip 1,05 m.
 2. Jei aukšto aukštis yra iki 18 m, buto vidiniai atviri laiptai gali būti mediniai.

...   ...   ...

 

SAUGUS NAUDOJIMAS

 

 1.  Pėsčiųjų komunikacijos būsto visumos ribose turi būti projektuojamos taip, kad būtų išvengta tokių nelaimingų atsitikimų priežasčių:

142.1.  kritimų:

142.1.1.  į žemesnį lygį iš aukštesnio lygio, neapsaugoto aptvaru;

142.1.2.  per angą, neturinčią dangčio;

142.1.3. ant laiptų dėl jų statumo ar dėl to, kad neįrengti turėklai;

142.1.4.  horizontalaus judėjimo metu dėl netikėtų slenksčių ir laiptelių;

142.1.5.  dėl slidžios grindų ir kitų judėjimo paviršių dangų tiek šlapių, tiek drėgnų;

...   ...   ...

 

VIII SKYRIUS. DETALIEJI REIKALAVIMAI

XI SKIRSNIS. GYVENAMASIS PASTATAS

 

 1. Neteko galios 2008 04 08. Žin. 2009-04-07, Nr. 39-1492. 

...   ...   ...

 1. Kambarių ir kitų patalpų aukščiai pateikiami 10 lentelėje.

10 lentelė: Kambarių ir patalpų aukščiai

Kambariai ir patalpos Minimalus aukštis, m
 

1 gyvenamosios ir kitos buto patalpos

2 vienbučių namų horizontalių lubų pastogės patalpos

3 rūsys

4 buto koridoriaus

5 techninių ir ūkio patalpų, garažo, kolektoriaus

6 pastogės patalpų nuožulnios lubos darbo vietoje

7 pastato vidaus koridoriaus ir galerijos

8 laiptinė (nuo laiptų iki viršutinio laiptotakio)

 

2,5

2,3

2,3

2,1*

2,1

2,0

2,5

2,0

* – aukštis,įrengus antresolę.

 1. Laiptinių ir jų elementų matmenys pateikti 11 lentelėje.

11 lentelė: Laiptinių ir jų elementų matmenys

 

Laiptai Minimalus naudojimo plotis, m  

Maksimalus

pakopos aukštis h, m

 

Pakopų plotisp, m
laiptotakio laiptų aikštelės
vienbučiuose ir dvibučiuose namuose,
2 aukštų butuose
0,9 0,9  

0,18

 

p=0,65–2h

 

daugiabučių namų bendrosios erdvės 1,2 1,5  

0,18

laiptai į rūsį 0,9  

0,20

 p=0,65–2h
išoriniai namo laiptai 1,2  

0,12

Pastabos:

Laiptų posūkio pakopos ir sraigtinių laiptų pakopos minimalus plotis 0,4 m atstumu nuo laiptų turėklų turi būti 0,25 m.

Vidaus ir lauko vieno laiptatakio pakopų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 3 ir ne didesnis atitinkamai 17 ir 10.

 1.  Liftai turi būti suprojektuoti tokie, kad:

...   ...   ...

 1.  Aptvarai (turėklai):

226.1.  Atsidarantys langai, kurių palangės yra žemiau negu 0,80 m nuo grindų, turi turėti aptvarą, saugantį nuo iškritimo, jeigu žemės paviršius išorėje yra daugiau kaip 1,5 m žemiau patalpos grindų lygio.

226.2.  Visos pėsčiųjų komunikacijos turi turėti aptvarus, jeigu pėsčiųjų judėjimui skirta plokštuma yra daugiau kaip 1,50 m aukščiau grindų ar žemės paviršiaus.

226.3.  Laiptai ar pandusai, kurių plotis mažesnis negu 1,20 m, turi turėti vienerius turėklus.

226.4.  Laiptai ir pandusai, platesni negu 1,20 m, ir spiraliniai laiptai turi turėti dvejus turėklus.

226.5.  Laiptų ir laiptų aikštelių aptvarų aukštis – ne mažesnis kaip 0,9 m.

226.6.  Balkonų ir lodžijų aptvarų aukštis – ne mažesnis kaip 1,1 m.

226.7.  Aptvarų vertikaliųjų elementų (strypų) dažnis turi būti ne retesnis kaip 120 mm.

226.8.  Turėklai tvirtinami ne mažesniame kaip 0,9 m aukštyje nuo laiptų pakopos krašto ar laiptų aikštelių.

 1.  Įėjimo stogelis ir kita:

227.1.  Įėjimas į dviejų ir daugiau aukštų pastatą turi būti apsaugotas ne mažesnio kaip 1 m pločio apsauginiu stogeliu, jeigu nėra įėjimo priestato.

227.2.  Stogeliai, balkonai ir priedangos nuo saulės (markizės) turi būti įrengti ne žemiau kaip 2,4 m nuo šaligatvio plokštumos, o tarp stogelio ar kitų elementų krašto horizontalios projekcijos linijos ir šaligatvio bordiūro būtų ne mažiau kaip 1 m.

 1.  Stogas.

228.1.  Stogo nuolydis turi būti  ...   ...   ...

 

XII SKIRSNIS. AUTOMOBILIŲ SAUGYKLA

 

 1.  Daugiabučių namų kelių aukštų butuose leidžiama įrengti garažus (saugyklas)
  1–2 automobiliams laikyti. Šiuo atveju:

231.1.  virš garažo (saugyklos) vartų turi būti įrengtas ne siauresnis kaip 1 m stogelis iš A1 ar A2 degumo klasių statybos produktų;

231.2.  garažas (saugykla) turi būti atskirtas 1 tipo priešgaisrinėmis sienomis bei perdangomis;

231.3.  į butą iš garažo (saugykla) turi būti išėjimas per tambūrą su dviem automatiškai užsidarančiomis priešgaisrinėmis ne mažesnio kaip EI 60 ugniai atsparumo laipsnio durimis;

231.4.  garaže (saugykloje) turi būti įrengta autonominė vėdinimo sistema su atskiru kanalu, kurio ugniai atsparumo laipsnis ne mažesnis kaip REI 150.

 1.  Antžeminė sklypo ribose automobilių saugykla projektuojama pagal  ...   ...   ...

 

XV SKIRSNIS. INŽINERINIŲ SISTEMŲ REIKALAVIMAI

 

 1.  Būsto visumos projekte mažiausiai turi būti suprojektuotos tokios inžinerinės sistemos:

250.1.  patalpų šildymo;

250.2.  šalto ir karšto vandens tiekimo;

250.3.  buities nuotekų;

250.4. vėdinimo;

250.5.  elektros energijos tiekimo;

250.6.  buitinių atliekų pašalinimo.

...   ...   ...

260.5.  jeigu įrengiama vieta buitinėms atliekoms laikinai sandėliuoti pastato sklype, nustatomi tokie reikalavimai:

260.5.1.  buitinės atliekos laikinai saugomos konteineriuose su uždaromais liukais;

260.5.2.  konteineriams saugoti įrengiama aikštelė su kieta danga ir pastoge, dengiančia konteinerius nuo lietaus ir sniego bei patogia gyventojams;

260.5.3.  aikštelė turi būti aptverta ne mažesnio kaip 1,2 m aukščio aptvaru iš trijų pusių. Likusi dalis skirta prieiti prie konteinerių. Priėjimas turi būti pritaikytas žmonėms su negalia ir atliekų automobiliams privažiuoti ir apsisukti;

260.5.4.  aikštelės dydis ir laikomas konteinerių skaičius nustatomas, įvertinant pastato projektuojamą butų ir gyventojų skaičių, jeigu pastatas mišrus, – dirbančiųjų skaičių, jų veiklos pobūdį ir intensyvumą, savivaldybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus buitinių atliekų surinkimo sistemai (konteinerių tipai, dydžiai, rūšiavimo prievolė, išvežimo būdai);

260.5.5.  aikštelės dangos nuolydis ne didesnis kaip 2%. Aikštelės nuolydis ir latakai formuojami taip, kad vanduo kuo trumpiausiu keliu patektų į trapus;

260.5.6.  aikštelė turi būti įrengta ne arčiau kaip 10 m nuo daugiabučio pastato ir 3 m nuo vienbučio (dvibučio) namo langų ir durų bei atitinkamai ne arčiau kaip 3 ir 2 metrai iki sklypo ribos. Šis atstumas nereikalingas, jeigu projektuojamo ir gretimo namo buitinių atliekų aikštelės liečiasi per sklypų atitvarą. Aikštelės turi būti įrengiamos prie įvažiavimų į sklypą.

 1.  Kitos sistemos:

261.1.  gyvenamasis pastatas turi būti suprojektuotas taip, kad    ...   ...   ...